Psychoedukacja

DSC_0191

Proponujemy różne formy edukacji psychologicznej, to znaczy zorganizowane zajęcia edukacyjne, których celem jest uzyskanie, uzupełnienie, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych bądź osobistych, niezbędnych oraz ułatwiających wykonywanie pracy lub pełnienie określonych ról społecznych, w tym umiejętności dokonywania zmian i poszukiwania możliwości rozwoju.

Nasze szkolenia są adresowane do małych, 14-25 osobowych grup. Uczestnictwo w szkoleniach dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem, a uzyskanie kompetencji, umiejętności i wiedzy – certyfikatem

Rodzaje szkoleń proponowanych przez Błękitne Okna:

– szkolenia otwarte – są dostępne dla wszystkich chętnych a udział w nich jest całkowicie dobrowolny, uczestnictwo w nich oznacza także rozwój w dziedzinie interpersonalnej, ponieważ grupy mają „kolorowy” charakter, nabywaniu umiejętności nakreślonych programem toczy się również rozwój umiejętności grupowych.

– zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu – firmy, organizacji, instytucji, ośrodka, (np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji), uczestnictwo w nich jest najczęściej inicjowane przez pracodawcę, często dobór treści szkoleniowych ma również charakter  „zadany” przez zleceniodawcę a uczestnicy są kierowani przez przełożonego.

Szkolenia można dowolnie konfigurować korzystając z modułów szkoleniowych – wykładów, warsztatów i treningów.

WARSZTATY KREATYWNOŚCI

Proponowane treści:  warunki, metody i techniki kształtujące cechy osobowości kreatywnej i samoaktualizującej się, zadania pobudzające kreatywność, stymulujące twórcze myślenie i działanie, twórcze pokonywanie problemów życiowych, poznawczych i decyzyjnych, wspierającymi harmonijny rozwój osobowości i postawy twórczej, ćwiczenia, eksperymenty, doświadczanie i symulacje myślenia dywergencyjnego, myślenia pytanego, pobudzające zdolności odkrywania, formułowania i redefiniowania problemów oraz ciekawości poznawczej, ćwiczenie myślenia kombinacyjnego, asocjacyjnego, zdolności łączenia odległych skojarzeń i syntetyzowania pomysłów, myślenia transformacyjnego, rozwijające zdolności przekształcania problemów, idei i rzeczy w poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań,  rozwiązywanie problemów, wykorzystanie procesu grupowego w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i generowaniu pomysłów, realizacja projektów działań;
Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: wszyscy, których aktywność wymaga rozwiązywania problemów, generowania rozwiązań lub po prostu osoby chcące rozwijać swoje twórcze ja i potencjał zawodowy lub osobisty;

Forma zajęć:   elementy wykładu, warsztaty  kreatywności i umiejętności, warsztaty artystyczne, elementy treningu świadomości;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Marta Miętkiewicz;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i  -po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Proponowane treści: rozpoznawanie własnych stanów psychofizycznych i emocjonalnych, poszerzenie świadomości wpływu doświadczeń na stan emocjonalny i psychofizyczny, nauka rozpoznawania swoich zasobów i potencjałów, nauka kierowania własnym stanem psychofizycznym i emocjonalnym, znajdowanie swoich preferencji w odpoczynku, planowanie zmiany, budowanie świadomego wyboru swojego stanu, tworzenie relacji sprzyjających relaksowi, świadome doświadczanie stanu relaksu, nauka metod relaksowania się, nauka rozpoznawania swoich preferencji relaksacyjnych;

Czas trwania:  32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby narażone na wysoki stres, osoby chcące świadomie radzić sobie ze stresem;

Forma zajęć:  wykład, warsztat umiejętności, elementy treningu świadomości, warsztaty jogi, praca z oddechem;

Prowadzący: Zuzanna Brożek;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i  - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

TELEMARKETING

Proponowane treści: Komunikacja w kontakcie z klientem. Typy, bariery, błędy komunikowania się. Reguły efektywnej komunikacji. Style komunikacji. Autodiagnoza umiejętności rozmowy z klientami. Poziom zaspokajania potrzeb klienta. Język korzyści i diagnozowanie potrzeby klienta. Metajęzyk. Posługiwanie się pozytywną komunikacją. Rozpoznawanie potrzeb klienta. Telemarketing, telesprzedaż, telepromocja. Zasady pracy z telefonem. Kultura rozmowy telefonicznej. Wywieranie wpływu. Podtrzymywanie kontaktów z klientem. Metody radzenia sobie ze stresem i krytyką.

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe; Forma: wykład, warsztat, gra symulacyjna, elementy treningu świadomości, gry i symulacje szkoleniowe, analiza przypadku;

Prowadzący: Agnieszka NikoliszynGranatowska, Zuzanna Brożek

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY MOTYWOWANIA SIEBIE I INNYCH

Proponowane treści: doświadczanie swojego potencjału, wiedzy i doświadczenia, sposoby i metody motywowania, podstawy tworzenia skutecznych i efektywnych systemów motywowania, doświadczanie motywacji wewnętrznej a motywacja zewnętrzna, rozpoznawanie cudzych i własnych motywacji, motywacja jako funkcja kierowania i zarządzania, prawa/reguły motywowania i ich praktyczne realizacja, skuteczne systemy motywacyjne, system motywacyjny a zamierzone efekty, sposoby i narzędzia rozpoznawania potrzeb podopiecznych, motywowanie zespołu, udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych, inspirowanie jako motywowanie;

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Forma: wykład, warsztat, gra symulacyjna, elementy treningu świadomości, gry i symulacje szkoleniowe, analiza przypadku;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Nikoliszyn Granatowska;

Dokument:  świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY PRACY Z CIAŁEM

Proponowane treści: ciało i ruch jako narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, założenia pracy z wykorzystaniem ciała i ruchu, redukcja napięć, zwiększenie skuteczności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, rozpoznawanie repertuaru własnego ruchu i jego powiązań z emocjami, umiejętność wzbogacania ruchu poprzez improwizacje, wykorzystanie wiedzy psychologicznej w zwiększaniu świadomości ciała, świadomość własnego ciała jako podstawa komunikacji z innymi,  zwiększanie możliwości radzenia sobie z trudnościami w relacjach z drugim człowiekiem poprzez świadomość ciała, przestrzeń własna i cudza, ciężar ciała i ugruntowanie jako podstawy integracji ciała i umysłu, świadomość własnego ciała, "ja" cielesne - jestem ciałem a mam ciało, techniki Lowena, Alexandra, Jacobsona, uwalnianie blokad mięśniowych i stawowych, zwiększanie świadomości ciała przez ruch i improwizację, ciało - emocje - ruch a relacje z innymi ludźmi;

Czas trwania:  32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby chcące poszerzysz świadomość emocji, ciała i ruchu, doświadczające stresu i bloków emocjonalnych; osoby, których narzędzie pracy i komunikacji stanowi ciało;

Forma zajęć: warsztaty  umiejętności, elementy treningu autogennego, elementy treningu świadomości, warsztaty jogi,

Prowadzący: Zuzanna Brożek,

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY RELAKSACJI

Proponowane treści: nauka wyczuwania i reagowania na sygnały płynące z ciała, opanowanie technik relaksacji, umiejętność rozluźnienia ciała i uspokojenia umysłu, kontrola oddechu, rozpoznawanie i  radzenie sobie z przeciążeniem i stresem, koncentracja na zadaniu, zwiększenie efektywności działania, trening Jacobsona, Schultza,  Bensona, technika Alexandra, techniki Lowena w praktyce codziennej, metody odprężania mięśni, praca z ciałem, trening wyobrażeniowy z elementami jogi, joga relaksacyjna, ceremonia Medytacji Herbacianej w Kręgu Ciszy, koncentracja na doznaniach zmysłowych, poznawczo- behawioralna technika relaksacyjna;

Czas trwania:  32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby poszukujące sposobów skutecznej relaksacji, chcące poszerzyć świadomość ciała i potrzeb, chcące świadomiej i pełniej żyć;

Forma zajęć: wykład, warsztat umiejętności, elementy treningu interpersonalnego, praktyka jogi, trening świadomości;

Prowadzący: Zuzanna Brożek,

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i  - po części sprawdzającej -certyfikat umiejętności;

WARSZTATY ASERTYWNOŚCI

Proponowane treści: umiejętność asertywnego komunikowania się, przyswojenie postawy asertywnej, profesjonalne, nieuległe i nieagresywne komunikowanie się, rozróżnienie postaw uległej i agresywnej od asertywnej, budowanie asertywnej postawy zawodowej, udzielanie asertywnej odmowy - konstruowanie komunikatu, techniki wspomagające podtrzymywanie pozytywnej relacji, przyjmowanie i udzielanie asertywnej krytyki, sytuacje trudne w komunikacji: atak werbalny, różnice w poglądach, procedura obronna przed naleganiem;

Czas trwania: 32 godziny , 4 dni szkoleniowe ;

Adresaci: osoby chcące wypracować asertywną postawę, nauczyć się stawiać granice, pracujące w zawodach wymagających częstych negocjacji, asertywności, stanowczości;

Forma zajęć: wykład, warsztat , elementy treningu interpersonalnego; symulacje, gry, praca z indywidualnym przypadkiem;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Dobosiewicz;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY AUTOPREZENTACJI

Proponowane treści: umiejętność autoprezentacji, uświadomienie skutków własnych oddziaływań na zachowania innych ludzi, wpływ własnej autoprezentacji na innych ludzi, zasady skutecznej autoprezentacji, autodiagnoza własnych mocnych stron, zbudowanie pozytywnej postawy w wyrażaniu siebie, praktyczne techniki radzenia sobie z tremą, błędy w autoprezentacji – jak ich unikać, strategie wywierania wrażenia na innych;

Czas trwania: 16 godzin - 2 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby pracujące wizerunkiem, budujące swoją pozycję zawodową, chcące poprawić swoją samoocenę;

Forma zajęć: warsztat umiejętności, symulacja, praca z indywidualnym przypadkiem, elementy treningu interpersonalnego;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Dobosiewicz;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO

Treści: metody pracy z wykorzystaniem psychologii, zrównoważone podejście do funkcjonowania człowieka, analiza doświadczeń związanych z codzienną pracą instruktora, trenera, przewodnika i osób zaangażowanych w aktywizację ruchową, pierwsze kroki w budowaniu relacji z klientem/podopiecznym, budowanie komunikacji pomiędzy klientem/podopiecznym a instruktorem/trenerem/przewodnikiem oraz innymi organizatorami czasu wolnego, narzędzia i metody stosowane w sytuacjach: stresu, konfliktu, porażki, obniżonej samooceny, zwycięstwa, budowanie zespołu sportowego i rekreacyjnego; dynamika funkcjonowania grupy;

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Forma zajęć: wykład, warsztat , praca z indywidualnym przypadkiem, symulacje, gry, elementy treningu interpersonalnego;

Adresaci: trenerzy, instruktorzy, przewodnicy turystyczni, nauczyciele, studenci, rodzice, działacze sportowi, zawodnicy oraz wszystkie osoby zaangażowane w działalność sportową, turystyczną i rekreacyjną.

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Nikoliszyn Granatowska, Agnieszka Dobosiewicz;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

Proponowane treści: praktyczne umiejętności z zakresu komunikowania interpersonalnego, kompetencji komunikacyjnej (werbalnej i niewerbalnej), świadomość zasadności stosowanych reguł komunikacyjnych, ograniczenia wynikające z budowania barier komunikacyjnych, aktywne słuchanie drugiego człowieka i przemienność ról nadawcy i odbiorcy, znaczenie komunikacji empatycznej w relacjach interpersonalnych, komunikatywność: pozyskiwanie informacji, nawiązywanie znajomości, czytelne przekazywanie informacji, umiejętność słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie relacji, rozpoznawanie uczuć i zamiarów własnych i innych ludzi, reguły skutecznej komunikacji, sprzężenie zwrotne, bariery komunikacyjne, komunikacja empatyczna;

Czas trwania: 16 godzin - 2 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby, których aktywność wymaga komunikowania się, odczytywania intencji, budowania relacji z drugim człowiekiem;

Forma zajęć: elementy wykładu, warsztaty umiejętności komunikowania; symulacje, elementy treningu interpersonalnego;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Dobosiewicz;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

PRAWO W TURYSTYCE I REKREACJI

Proponowane treści: problematyka prawna turystyki i rekreacji w świetle prawa polskiego, rozporządzeń i dyrektyw Unii Europejskiej oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych, podstawowe pojęcia i instytucje prawne, szczegółowe regulacje prawne obowiązujące w dziedzinie turystyki i rekreacji, warunki prawne świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych, podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników turystyki i rekreacji, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane przekraczaniem granic państwowych, obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowaniem działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji, umowy o świadczeniu usług turystycznych i rekreacyjnych, odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i rekreacji, ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych;

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby pracujące w branży turystycznej i rekreacyjnej; przewodnicy i instruktorzy turystyki i rekreacji;

Forma zajęć:  wykład, warsztaty umiejętności; analiza przypadku, analiza doświadczenia własnego;

Prowadzący: Agnieszka Nikoliszyn-Granatowska

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

 

PODSTAWY PROWADZENIA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

Treści: społeczne i ekonomiczne znaczenie agroturystyki, metody promocji gospodarstwa agroturystycznego, prawne, finansowe oraz organizacyjne uwarunkowania podejmowania usług agroturystycznych, baza agroturystyczna i stawiane jej wymagania, polityka i doradztwo agroturystyczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej, przygotowanie do pracy w jednostkach administracji publicznej (państwowej i samorządowej), w zakładach, fundacjach, ośrodkach doradztwa, biurach turystycznych oraz własnych przedsiębiorstwach świadczących usługi agroturystyczne, organizacja gospodarstw agroturystycznych, definicje i kategorie kosztów, analiza inwestycji, przykład obliczania kosztów w gospodarstwie agroturystycznym, agroturyści;

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby pracujące w branży turystycznej i rekreacyjnej, osoby startujące z własnym przedsiębiorstwem agroturystycznym, przewodnicy i organizatorzy czasu wolnego, właściciele gospodarstw agroturystycznych;

Forma zajęć: wykład, warsztaty umiejętności, symulacje, praca z indywidualnym przypadkiem;

Prowadzący: Agnieszka Nikoliszyn-Granatowska;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY DLA STREETWALKER��W (PEDAGOG��W ULICY)

Proponowane treści: orientacja w problemie dzieci ulicy, możliwości wykorzystania form turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w działaniach profilaktycznych, problemy dzieci ulicy na świecie, w krajach pozaeuropejskich, w Europie, w Polsce, formy pomocy, metody nawiązywania relacji z dziećmi, sposobów wchodzenia w środowisko oraz organizowania czasu wolnego podopiecznych, zastosowania gier integracyjnych i edukacyjnych wykorzystujące elementy socjoterapii kreatywnej, elementy zapobiegania niewłaściwemu spędzaniu czasu wolnego, programy: „Bezpieczna ulica”, „Wychowawca Podwórkowy”, „Przyjaciel Dzieci Ulicy”, działalność poprzez wykorzystywanie naturalnej aktywności dzieci i młodzieży w środowisku naturalnym, socjalizacyjna rola turystyki, sportu i rekreacji, mediacje, procedury radzenia sobie z konfliktami, Szkoła Ruchoma (wózek zawierający materiały i pomoce edukacyjne) jako narzędzie służące do pracy z dziećmi ulicy, zachowania ekstremalne dzieci ulicy;

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby pracujące z młodzieżą, dziećmi, nauczyciele, rodzice, osoby chcące działać w obszarze organizacji czasu wolnego;

Forma zajęć: wykład, warsztaty umiejętności, gry, symulacje, praca z indywidualnym przypadkiem;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Dobosiewicz, Agata Patelka, Marta Miętkiewicz, Agnieszka Nikoliszyn Granatowska;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO

Proponowane treści: formułowanie celów oraz dobór metod racjonalnego spędzania czasu wolnego, problemy związane z racjonalnym wykorzystaniem czasu wolego, umiejętne wartościowe zdrowotnie, etycznie i kulturalnie spędzanie czasu wolego, dążenie do uzyskiwania lepszej jakości życia, czas wolny krótki-średni-długi, wypoczynek czynny a bierny, rozrywka, rozwijanie zainteresowań, zasady organizacji i prowadzenia zajęć kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym, zapobieganie niewłaściwemu spędzaniu czasu wolnego; wydzielanie czasu wolnego z budżetu czasu, warunki dobrego odpoczynku, istota zabawy i jej funkcje wypoczynkowe, znaczenie pracy nad sobą w czasie wolnym, znaczenie zdrowotne pracy nad sobą w czasie wolnym, turystyka, rekreacja, sport, instytucje kulturalne, amatorstwo artystyczne, aktywność społeczna w czasie wolnym;

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego, osoby chcące świadomie organizować czas wolny sobie i innym;

Forma zajęć: wykład, trening umiejętności, gry, symulacje, analiza doświadczenia własnego, analiza przypadku;

Prowadzący: Agnieszka Nikoliszyn Granatowska, Zuzanna Brożek, Agata Patelka;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY NEGOCJACJI

Proponowane treści: umiejętności skutecznego nawiązywania kontaktu interpersonalnego z partnerem negocjacji, tworzenia własnego wizerunku jako osoby wiarygodnej i pewnej siebie, redukcja stresu i napięcia w kontakcie z „trudnym” partnerem, radzenie sobie z manipulacjami i unikami partnera, umiejętności służące adekwatnej prezentacji własnych oczekiwań, wypracowywanie wspólnego stanowiska. umiejętności prowadzenia negocjacji problemowych, budowanie kontaktu interpersonalnego z partnerem negocjacji, metody zadawania pytań, wpływ komunikacji niewerbalnej na zachowanie partnera, błędy w budowaniu kontaktu, bariery komunikacyjne, racjonalny a emocjonalny poziom komunikacji, metody budowania wypowiedzi ,techniki formułowania komunikatów perswazyjnych, asertywność w negocjacjach, asertywność a manipulacja, przeszkody w asertywnym działaniu, trudność mówienia „nie”, wyrażanie życzeń i obrona własnych granic, radzenie sobie z krytyką, dynamika procesu negocjacyjnego, gry negocjacyjne;

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby wykorzystujące w pracy umiejętności negocjacyjne, osoby chcące świadomie negocjować dla siebie warunki pracy i dobrego życia;

Forma zajęć: wykład, symulacje, studium przypadku, gry szkoleniowe, trening umiejętności;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Dobosiewicz, Agnieszka Nikoliszyn Granatowska;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo w warsztatach i/lub - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO

wszystkim zainteresowanym szeroko pojętą zmianą w swoim życiu proponujemy

Trening Rozwoju Osobistego
w grupie stałej (10-12 osób) - w półrocznym cyklu cotygodniowym
miejsca: Barlinek, Gorzów lub Poznań

w trakcie treningu proponujemy pogłębioną pracę nad:
- obszarem własnych emocji: świadomością i radzeniem sobie, poznaniem siebie w relacjach z innymi ludźmi, poszukiwaniem siebie we współczesnym świecie i świadomym dokonywaniem wyborów życiowych, budowaniem zaufania, szacunku dla siebie i swojej odrębności, rozpoznawaniem swoich potrzeb, pragnień i tworzeniem własnej i świadomej drogi rozwoju, odkrywaniem osobistych zasobów i potencjału oraz wydobywanie pozytywnej energii do działania, poczuciem własnej wartości, strategiami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poszerzaniem świadomości własnych ograniczeń i możliwości, umiejętnościami interpersonalnymi (interakcją, ekspresją, komunikacją, asertywnością itp.), eksploracją indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych: bliskość-dystans, zaufanie-kontrola, empatia-jej brak, udzielanie pomocy-korzystanie z pomocy.

w trakcie procesu będzie również możliwe:
- przyjrzenie się swoim uwikłaniom rodzinnym i wynikającym z nich problemom osobistym, przyjrzenie się swoim relacjom, które sprawiają cierpienie i z których trudno się uwolnić, podejmowanym przez siebie decyzjom życiowym i ich następstwom, uczenie się społeczne (peertutoring) i korzystanie z doświadczenia innych, nauka technik relaksacji, poprawiania swego nastroju, motywowania siebie do zmiany, poznawanie nowych interesujących ludzi i nawiązywania nowych przyjaźni oraz lepsze poznanie siebie a także - w zależności od potrzeb uczestników - możliwa będzie praca terapeutyczna.

O przyjęciu do grupy decyduje:

> kolejność zgłoszeń (grupa ruszy w momencie zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych - 10 osób),
> wynik wstępnej konsultacji psychologicznej,
> dokonanie wpłaty wpisowej za pierwszy miesiąc;

Ważne:
1. Rezygnacja z uczestnictwa w treningu wraz ze zwrotem całej wpłaty jest możliwa do 14 dni przed jego rozpoczęciem.
2. Osoby, które odbyły lub pozostają w leczeniu psychiatrycznym mają obowiązek zgłosić ten fakt przed zapisaniem się na listę uczestników.
3. W jednej grupie treningowej nie mogą uczestniczyć osoby pozostające w bliskich związkach rodzinnych oraz pary.

Czas trwania i koszt:
- łączny wymiar: 40 godzin szkoleniowych;
- organizacja zajęć: 2,5-godzinne spotkanie - raz w tygodniu (godziny popołudniowe lub przedpołudniowe);
- koszt: 400zł/od osoby za za miesiąc (płatne z góry);

Trening prowadzimy metodą integratywną, stosujemy metody różnych szkół psychoterapeutycznych.

EFEKTYWNE NEGOCJACJE W BIZNESIE

Proponowane treści: Sylwetka negocjatora (cechy pożądane i niepożądane). Umiejętności skutecznego nawiązywania kontaktu interpersonalnego z partnerem negocjacji. Wzmocnienie umiejętności: • tworzenia własnego wizerunku jako osoby pewnej siebie, wiarygodnej; redukcji stresu i napięcia w kontakcie z „trudnym” partnerem; radzenia sobie z manipulacjami i unikami partnera. Umiejętności służące adekwatnej prezentacji własnych oczekiwań; • wypracowywaniu wspolnego stanowiska. Umiejętności prowadzenia negocjacji problemowych. Zespół negocjacyjny - skład i role poszczególnych uczestników. Rodzaje negocjacji. Przebieg negocjacji. Taktyki negocjacyjne i ich związek ze strategią rozmów.

Czas trwania: 32 godziny - 4 dni szkoleniowe; Forma: wykład, warsztat, gra symulacyjna, elementy treningu świadomości, gry i symulacje szkoleniowe, analiza przypadku;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Nikoliszyn Granatowska;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;

WARSZTATY AUTOPREZENTACJI

Proponowane treści: umiejętność autoprezentacji, uświadomienie skutków własnych oddziaływań na zachowania innych ludzi, wpływ własnej autoprezentacji na innych ludzi, zasady skutecznej autoprezentacji, autodiagnoza własnych mocnych stron, zbudowanie pozytywnej postawy w wyrażaniu siebie, praktyczne techniki radzenia sobie z tremą, błędy w autoprezentacji – jak ich unikać, strategie wywierania wrażenia na innych;

Czas trwania: 16 godzin - 2 dni szkoleniowe;

Adresaci: osoby pracujące wizerunkiem, budujące swoją pozycję zawodową, chcące poprawić swoją samoocenę;

Forma zajęć: warsztat umiejętności, symulacja, praca z indywidualnym przypadkiem, elementy treningu interpersonalnego;

Prowadzący: Zuzanna Brożek, Agnieszka Dobosiewicz;

Dokument: świadectwo potwierdzające uczestnictwo lub/i - po części sprawdzającej - certyfikat umiejętności;